Archiwa kategorii: Spedycja

Spedycja morska

Spedycja morska (transport morski), także w domenie rozmyślań prawnych jak również teoretycznych, kiedy jak również w powszechnej praktyce spedycyjnej nieodłącznie zobowiąże się z terminem Incoterms (International Commercial Terms), jakie określa się także Międzynarodowymi Regułami Handlu, zaś stosuje w przypadku usług rodzaju transport kontenera lub kontener transport.

Spedycja morska INCOTERMS to zestawienie międzynarodowych uporządkowań prawnych, definiujących warunki sprzedaży, jakich wykładnia może być globalnie przyjęte na całym globie.  , wobec tego jego zorganizowania nie pożąda podjąć się byle kto, ale pomóc w jego realizacji może jedynie fachowa spedycja transportowa.

Uregulowania te dzielą koszty jak również odpowiedzialność między nabywcę a także sprzedawcę, a też określają rodzaje transportu. Incoterms kieruje się nadrzędnymi prawami Konwencji ONZ dotyczącej Kontraktów dla Międzynarodowej Sprzedaży Dóbr, które zostały ogłoszone w 1936 roku a także reguluje transport morski. Aktualnie wiążaca jest wersja Incoterms 2010, która zastąpiła poprzednią dystrybucję – Incoterms 2000.

Uregulowania INCOTERMS i ich cechy: obowiązują przy obrocie dobrami fizycznymi (również w zakresie transport kontenera) ich stosowanie bywa fakultatywne obowiązują wyłącznie eksportera i importera – z ich stosowania wyłączeni są spedytorzy a także firmy transportowe, włączają usługi „kontener transport” normy prawa rządzącego daną umową mają priorytet przed INCOTERMS.

Incoterms zajmują się kwestiami związanymi z transportem morskim towarów od sprzedawcy do nabywcy. Włącza to m.in. przewóz towarów, rozliczenie zobowiązań eksportowych a także importowych, pokrycie kosztów, w tym transportu jak również ubezpieczenia, przeniesienie ryzyka za stan artykułów w różnorakich punktach procesu transportowego. Incoterms są stosowane zawsze w zestawieniu z lokalizacją geograficzną i nie zajmują się przeniesieniem praw własności. Stosowane w ramach „transport kontenera” i kontener-transport.spedycja morska

Incoterms 2000

Normy i prawa są polecane a także publikowane przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC). Oficjalną wersją Incoterms 2000 bywa oryginalny tekst angielski, któren został zatwierdzony poprzez Komisję Prawa Handlu Międzynarodowego (UNCITRAL) Organizacji Narodów Zjednoczonych. Autoryzowane tłumaczenia w 31 językach są dostępne w lokalnych komitetach ICC.
Reguły oraz prawa ujęte w Incoterms 2000 (transport morski) podzielone zostały na grupy, zróżnicowane ze względu na wspólne dla osobnych grup warunki, m.in. opłaty za transport jak również ubezpieczenie, moment przeniesienia ryzyka (a tym samym zrealizowania dostawy, co jest bezpośrednio związane z zagadnieniami dotyczącymi płatności za zrealizowany kontrakt), odpowiedzialności za formalności a także koszty związane z odprawami (transport kontenera) celnymi eksportowymi a także importowymi.

Grupa E – Departure – Sprzedający udostępnia towar do dyspozycji kupującego we wskazanym punkcie wydania. Sprzedający nie bywa zobowiązany do zapewnienia odprawy celnej eksportowej, jak też nie ponosi kosztów ani ryzyka załadunku towaru.

EXW. Ex Works (… named place) – Od zakładu (… określone miejsce). Termin ten przedstawia najmniejszą odpowiedzialność (zagadnienia transport morski) a także zaangażowanie ze strony sprzedającego (dot. usług kontener transport). Dostarczenie zostaje uznana za dokonaną w momencie postawienia artykułów do dyspozycji nabywcy w określonym miejscu, bez zobligowania do dalszych czynności ze strony zbywcy.

Grupa F – Main Carriage Unpaid – Grupa „F..” zobowiązuje sprzedającego do dokonania odprawy celnej eksportowej. Sprzedający nie opłaca zasadniczych kosztów transportu (też: transportu morskiego) ani ubezpieczenia. Traqnsport kontenera.

FCA. Free Carrier (… named place) – Franco przewoźnik (… określone miejsce).Sprzedający ponosi koszty transportu, załadunku jak również ubezpieczenia do momentu przekazania artykułów pierwszemu przewoźnikowi, wskazanemu poprzez kupującego, w oznaczonym miejscu. Towar uważa się za dostarczony w momencie załadunku przez przewoźnika, w tym momencie następuje przeniesienie ryzyka uszkodzenia czy utraty towaru na kupującego.

FAS. Free Alongside Ship (… named loading port) – Franco wzdłuż burty statku (… określony port załadunku). Odpowiedzialność za koszty transportu morskiego i ryzyko sprzedającego kończą się w momencie dostarczenia towarów (kontener transport) do burty statku w oznaczonym porcie nadania, jednakże bez załadunku produktów na statek. Od tego momentu wszystkie koszty a także ryzyko związane z towarem zostaje przeniesione na kupującego. Termin zdoła być używany jedynie w odniesieniu do transportu morskiego – w tym transport kontenera oraz wodnego – śródlądowego.

FOB. Free On Board (… named loading port) – Franco statek (… określony port załadunku). Gdy w przypadku FCA, lecz punktem przeniesienia kosztów a także ryzyka za towar ze sprzedającego na kupującego może być moment przekroczenia burty statku poprzez towar, sprzedający ponosi także koszty załadunku. Termin może być używany zaledwie w odniesieniu do transportu morskiego i wodnego śródlądowego.

Grupa C – Main Carriage Paid – Sprzedający zawiera umowę przewozu a także ponosi jego koszty. Sprzedający może być zarówno zobowiązany do dokonania odprawy celnej eksportowej. Ryzyko zostaje przeniesione na kupującego w momencie nadania towaru. Wszelkie dodatkowe, wynikłe po załadunku, koszty związane z transportem a także innymi zdarzeniami obciążają kupującego.

CFR. Cost and Freight (… named destination port) – Koszt oraz fracht (… określony port przeznaczenia – transport morski). Sprzedający nie ponosi kosztów ubezpieczenia towarów (od momentu załadunku na statek w porcie nadania, kontener transport), które leżą po stronie nabywcy; dostawa zostaje uznana za zrealizowaną w chwili załadunku towaru na statek armatora wskazanego przez wykonującego transport kontenera.

CIF. Cost, Insurance and Freight (named destination port) – Koszt, ubezpieczenie oraz fracht (… określony port przeznaczenia). W odróżnieniu od CFR, sprzedający bywa odpowiedzialny też za zawarcie umowy a także opłacenie kosztu ubezpieczenia towaru w na rzecz kupującego. Pożądane byłoby zaznaczyć, że Incoterms 2000 zobowiązują sprzedającego do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej jedynie w podstawowym zakresie. Także CFR gdy oraz CIF mogą być używane zaledwie w odniesieniu do transportu morskiego a także wodnego śródlądowego.

CPT. Carriage Paid To (… named destination port) – Przewoźne opłacone do (… określonego miejsca przeznaczenia). Odpowiednik CFR w transporcie innym, niż morskim a także wodnym śródlądowym (w tym multimodalnym, transpoert kontenera, kontener transport).

CIP. Carriage and Insurance Paid to (… named destination port) – Przewoźne jak również ubezpieczenie opłacone do (… określonego miejsca przeznaczenia). Odpowiednik CIF w transporcie innym, niż morskim a także wodnym śródlądowym (w tym multimodalnym).
Grupa D – Arrival – Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia towaru do określonego miejsca bądź portu przeznaczenia.

DAF. Delivered At Frontier (… named place) – Dostarczone na granicę (… określone miejsce). Sprzedający bywa zobowiązany dostarczyć towar do dyspozycji kupującego na granicy, lecz przed granicą odprawy celnej kraju odbiorcy. W przypadku dostawy DAF, koszt a także ryzyko rozładunku towaru są po stronie kupującego. Sprzedający zobowiązany może być do przeprowadzenia odprawy celnej eksportowej. Termin odnosi się do granicy lądowej, niezależnie od środka transportu.

DES. Delivered Ex Ship (… named port) – Dostarczone na statek (… określony port). Towar uważa się za dostarczony w momencie postawienia do dyspozycji (rozładunku – transport morski) przez odbiorcę na statku we wskazanym porcie przeznaczenia. Sprzedający jest zobowiązany ponieść wszelkie koszty do owego momentu, ponosi również ryzyko uszkodzenia czy utraty towarów – transport kontenera – podczas transportu do portu przeznaczenia. Sprzedający jest zobowiązany do odprawy celnej eksportowej. Koszt i ryzyko rozładunku są po stronie kupującego. Termin analogiczny do DAF, w odniesieniu do transportu morskiego, wodnego śródlądowego i multimodalnego z dostawą na statku w porcie przeznaczenia (kontener transport).

DEQ. Delivered Ex Quay (… named port) – Dostarczone na nabrzeże (… określony port, transport morski). Analogicznie, kiedy w wypadku DES, aczkolwiek towar winien być postawiony do dyspozycji kupującego na nabrzeżu we wskazanym porcie przeznaczenia. Koszty i ryzyko rozładunku leżą po stronie sprzedającego. Termin używany w odniesieniu do transportu morskiego, wodnego śródlądowego i multimodalnego, z rozładunkiem ze statku w porcie przeznaczenia.

DDU. Delivered Duty Unpaid (… named destination place) – Dostarczone, cło nieopłacone (… określone miejsce przeznaczenia). Warunki dostawy DDU zobowiązują sprzedającego do dostarczenia towarów – kontener transport – we ustalane (dowolne) miejsce, również w kraju odbiorcy, wraz z poniesieniem wszystkich kosztów a także ryzyk z tym związanych, z wyjątkiem wszelkich kosztów celnych a także odpowiedzialności z tym związanej (przeprowadzenia odprawy celnej importowej). Towar uważa się za dostarczony bez rozładunku z ostatniego środka transportu. Termin ma zastosowanie dla wszystkich środków transportu, aczkolwiek w przypadku miejsca dostawy przewidzianego w porcie przeznaczenia (bez dalszego transportu lądowego po stronie sprzedającego, transport kontenera) powinny zostać użyte terminy DES czy DEQ.

DDP. Delivered Duty Paid (… named destination place) – Dostarczone, cło opłacone (… określone miejsce przeznaczenia). Najszersza odpowiedzialność i zakres czynności sprzedającego spośród powyższych zasad. Zakres odpowiedzialności rozszerzony w stosunku do DDU o odpowiedzialność i pokrycie kosztów związanych z odprawą celną importową.

Incoterms 2010

W stosunku do Incoterms 2000 zmieniła się zaledwie grupa D. wygląda ona następująco:

DAT. Delivered at Terminal) – Dostarczone, cło opłacone (… określone miejsce przeznaczenia). Dostarczone do terminalu (sprzedający odpowiada za dowiezienie towaru do określonego terminalu jak również jego rozładunek. DAT zastępuje dotychczas stosowaną DEQ.
DAP. (Delivered at Place) – Dostarczone do miejsca (sprzedający odpowiada za dostarczenie towaru do określonego miejsca, jednak jego rozładunek bywa w gestii kupującego). DAP zastępuje dotychczas stosowane DAF, DES jak również DDU.

Powyższe dotyczą zakresu: transport morski, transport kontenera, kontener transport.

Przewóz kontenerów lądem

Współczesnymi polskimi jak a także zagranicznymi drogami poruszają się duże samochody ciężarowe, które przewożą ciężkie kontenery, w jakich z kolei znajdują się przeróżne produkty.

Przewóz kontenerów lądem – różni zleceniodawcy wymagają przetransportować własne ładunki z jednego punktu na drugie.

Nie zawsze ma to miejsce na terenie kraju, bo niesłychanie na prawdę często kontenery te przewożone są poza jego granice. Wszystko przeważnie zależy od potrzeb zleceniodawcy. Przewóz kontenerów lądemW niektórych sytuacjach jedynie drogą lądową możliwy jest transport, albowiem nieraz jest szansa na przykład na transport morski, ale to tylko wówczas, jak klient oczekuje dostarczenia towaru do kontynentu otoczonego wodą. Gdy z każdej strony jest ląd, wtedy najczęściej przewozi się ogromnymi samochodami ciężarowymi, na które ładuje się kontenery. Całość odbywa się zgodnie ze standardami jakie obowiązują podczas przewozu kontenerowego, także konsument nie musi co chwilę przychodzić do firmy jak również wypytywać, czy z jego kontenerami jest wszystko w porządku. Na pewno przewożąc kontenery samochodem istnieje większe ryzyko iż na przykład zdarzy się jakiś przypadek, niż transportując je drogą morską. Natomiast to sporadyczne zdarzenia i zatem nie powinno się nimi sugerować. Na nieszczęście jeden samochód nie jest wstanie zabrać jednorazowo zbyt dużo kontenerów, co jest małym minusem, natomiast takich samochodów zdoła wyruszyć kilka, więc nie ma ograniczeń. Puck jest miastem, w którym żyje dużo mieszkańców. Dla prawidłowego funkcjonowania, czasami potrzebują coś przetransportować. Wypada pamiętać, że przecież również działają tam liczne firmy jak również duże przedsiębiorstwa, które korzystają z usług przewozowych, nawet jeżeli muszą zamówić firmę przewozową zlokalizowaną w zupełnie innym regionie Kraju. Jakoś planowo nie robi im to żadnej różnicy. Najistotniejsze jest niemniej jednak to, iż mogą korzystać z usług transportowych, albowiem jednak własny transport nie zawsze się opłaca, tym niezwyklej, że potrzeby jest wyłącznie raz na jakiś czas, zaś co z utrzymaniem samochodów a także kierowców. Nawet największych przedsiębiorstw nie stać na zamrożenie środków pieniężnych w takowych inwestycjach, określanych na prawdę często jako kompletnie pozbawione jakiegokolwiek sensu.

Co nakręca rynek przewozów intermodalnych?

Spośród kilku pobudek ożywienia transportów kombinowanych w Polsce, na czoło nie wysuwa się ani wyższa skuteczność nad transportami drogowymi , ani wyższe profity dla kontrahentów, bo nie w każdych się to osiąga. Jest presja na „bycie zielonym”, jaką same polecają i jakiej ulegają światowe koncerny, zlecające przewozy towarów transportem wskazywanym za w wyższym stopniu ekologiczny .

Co nakręca rynek przewozów intermodalnych?

Mając na uwadze marną infrastrukturę kolejową, niedorozwój większości kontenerowych terminali lądowych, także dominację na rynku przewozowym spółek z wspólnoty PKP, wykorzystujących z nieuzasadnionych rynkowo przywilejów u znajdującego się w tej wspólnocie zarządcy infrastruktury, rynek transportów multimodalnych w Kraju nie jest poruszany faktycznymi potrzebami rynku, w tym szukaniem sposobów z większym natężeniem wydajnych. Co nakręca rynek przewozów intermodalnych? W wyjątkowo uciążliwej sytuacji są spedytorzy,zdarzało się nam utracić kontrahenta z tego powodu, że przewoźnik kolejowy nie był w stanie dowieźć w przeznaczonych dniach ładunków do nabywcy finalnego lub jego usługa była złej postaci. Przykładem tego zeszłego jest brak funkcjonalnego układu obserwowania kontenerów. W rezultacie zdarzają się sytuacje, w których kontrahent przewoźnika kolejowego w Kraju nie zawsze wie, czy ładunek dotarł do zestawu pociągu z kontenerami i gdzie on obecnie się znajduje. Z kolei spedytor korzystający w Polsce z transportów multimodalnych nie może udzielić klientowi gwarancji, że towar dotrze na czas. Spora rzesza spedytorów hamuje zatem stosowanie z konsultowanej usługi w wypadku ładunków ciężkich oraz w dowozach z hubów w Beneluksie, skąd to przewóz drogowy kontenerów jest zdecydowanie droższy.Duzi klienci, zlecający wielkie potoki ładunków do transportu, i potężni operatorzy logistyczni, przedkładający kompleksową obsługę łańcucha dostaw, gdzie przedłużeniem dla usługi transportu morskiego jest dowóz kontenera z portu transportem intermodalnym , dysponujący możność użycia „proimportowych” kontenerów w eksporcie z Polski, umie skorzystać ofertę intermodalną w skuteczny metodę czyniąc ją bardziej owocną kosztowo od drogowej. Sektor frachtów intermodalnym w Polsce stanowczo się poprawił w ciągu ostatniej dekady, również pod względem jakości usługodawców. W dalszym ciągu jednak stoi przed wspomnianymi barierami. Mogą one hamować rozwój transportów multimodalnych, szczególnie z powodu przejawiających się następnych wąskich gardeł na infrastrukturze kolejowej, wraz z wschodzącymi potokami kontenerów wytwarzanymi przez zachodnioeuropejskie huby oraz dynamicznie rozwijające się porty Trójmiasta.

Kontenerowiec triple

Kontenerowiec triple – teraz przewoźnicy kontenerowi w szybkim tempie potrzebują podnieść ilość frachtową, a dlatego idą na wojnę pomiędzy sobą.

Kontenerowiec triple – najogromniejszy kontenerowiec świata (19,000 TEU) budowany na zlecenie China Shipping Container Lines (CSCL), zostanie oddany w ręce nowych właścicieli już w listopadzie.  , dlatego jego zorganizowania nie chce podjąć się byle kto, lecz pomóc w jego realizacji zdoła wyłącznie fachowa spedycja transportowa.

Jednostka usunie w cień bieżących rekordzistów: Majestic Maersk,Maersk Mc-Kinney Moller,Mary Maersk i Marie Maersk(18, 270 TEU).

ile płynie kontener

Chińska firma nie zaprzestanie jednak na pojedynczym okazie nowego kolosa. Razem z nim w Hyundai Heavy Industries powstają dodatkowe 4 kontenerowce o takich samych parametrach. Ich długość to 400m, wielkość 30,5m, a szerokość 58,6m.

Z początku jednostki miały być nieco mniejsze (18,400 TEU), jednakże CSL biorąc pod uwagę przewóz dodatkowych 600 kontenerów, wystąpiło do stoczni o zwiększenie wymiaru do 19,000 TEU.

Statki te będą poruszane elektronicznie sterowanym sercem o mocy 77, 200 KM oraz dwoma układami uzdatniania wody EcoBallast. Wyjątkowa budowa głównego motoru zezwoli zmniejszyć zużycie paliwa, obniżyć głośność, wibracje oraz emisję dwutlenku węgla.

System EcoBallast, korzystający promienie ultrafioletowe, pozwoli natomiast ograniczać ponad 3,000 m3 wody morskiej , oczyszczając i sterylizując bakterie i plankton większy niż 50µm.

Przekazanie kolejnych 4 statków przewiduje się na 2015 rok.